ĐÚC THEO YÊU CẦU

Bát Hương
Bát Hương
Chuông
Chuông
Đài Sen
Đài Sen
Đỉnh Mỹ Nghệ
Đỉnh Mỹ Nghệ
Hạc Đồng
Hạc Đồng
Khuôn Tượng
Khuôn Tượng
Lọ Đồng
Lọ Đồng
Lọ và Đỉnh
Lọ và Đỉnh
Tượng Phật
Tượng Phật
Tượng Quan Âm
Tượng Quan Âm
Tượng Phật
Tượng Phật
Tượng Phật
Tượng Phật
Tượng Bác Hồ
Tượng Bác Hồ